INNTAKSREGLEMENT

Fastsatt av styret for St.Franciskus skole, 20. september, 2022

St. Franciskus skole er en katolsk grunnskole for 1.-10. årstrinn. Skolen bygger på katolske verdier og katolsk tradisjon. I denne tradisjonen inngår Kirkens forpliktelse til å opprette skoler som støtte for foreldre og foresatte i deres ansvar for å gi sine barn trosopplæring og utdannelse. Den katolske kirke ser mennesket som en helhet der tro og liv er tett sammenvevd, og der den åndelige dimensjonen er avgjørende. Skolens oppdrag er derfor å bistå foreldre og foresatte med å utvikle og utdanne barna fysisk, intellektuelt, religiøst og sosialt. Med Kristus i sentrum for et skolemiljø preget av frihet og nestekjærlighet, vil skolens ansatte bidra til at elevene tilegner seg kompetanse, holdninger og verdier som gjør dem til harmoniske og ansvarlige medmennesker som aktivt bidrar til samfunnets felles gode.
Foreldre og foresatte som vil søke sine barn til St. Franciskus skole, anbefales å lese informasjonen som finnes på skolens nettside https://www.stfx.no. I dokumentet Læreplan for de katolske skolene i Norge - overordnet del gjøres det nærmere rede for skolens katolske identitet, verdier og grunnlagsdokumenter.

Inntaksreglementet

Reglene om inntak av elever er regulert i Lov om frittstående skoler, Friskoleloven § 3-1. Der går det fram av bestemmelsens første ledd at skolen har hele landet som inntaksområde. Videre skal skolen være åpen for alle som fyller vilkårene for opptak i offentlige skoler.
Dersom antall søkere ved hovedinntak for 1. og 8. trinn (søknadsfrist er 1. desember for påfølgende skoleår) er større enn tallet på elevplasser, rangerer St. Franciskus skole søkerne ut fra følgende prioriteringskriterier vedtatt av skolens styre 9. juni 2021.

Skolens statutter sier i § 2:
«St. Franciskus skole er først og fremst for katolske barn, dessuten for andre barn i den utstrekning forholdene tillater det.»

Inntak av elever skjer etter følgende prioriteringsrekkefølge:

  1. Barn som er innskrevet i St. Franciskus menighet og barn av katolske foreldre.
  2. Barn med søsken på skolen.
  3. Barn som har gått i St. Franciskus barnehage
  4. Barn av ansatte på skolen
  5. Andre søkere etter loddtrekning

St. Franciskus skole praktiserer løpende inntak hvis det er ledige plasser utover inntaket på 1. og 8. klasse, men for 10. trinn tas det ikke inn elever etter 1. oktober.