HVORFOR VELGE Franciskus SKOLE

Om skolen

St. Franciskus skole er Arendals eldste grunnskole og er kjent gjennom over 110 år som en av byens beste skoler. Det er takket være et tydelig verdigrunnlag og omsorgsfullt læremiljø. Fra oppstarten i 1913 til dags dato har vi hatt fokus på å se alle elevene hver dag.

St. Franciskus skole har helt siden begynnelsen av hatt en tydelig visjon som bygger på tett oppfølging av elevene og tydelige og trygge lærere. Det gjenspeiles i et skolemiljø preget av trygghet, inkludering og solide rammer for læring.

Vi jobber hele tiden for å skape et trygt og godt miljø for læring. Derfor er det også veldig gledelig at vi stadig får anerkjennelse gjennom både egne og statlige undersøkelser som bekrefter at vi lykkes.

En viktig del av skolens grunnprinsipp er å være en skole for alle. St. Franciskus er en flerkulturell skole med elever og lærere fra mange ulike nasjonaliteter og religiøse bakgrunner. Det er med på å skape et sosialt miljø basert på mangfold og deling.

Omsorg og varme

Skolens drift og undervisning bygger på kristen kulturarv og identitet. Det betyr at vi møter barna med omsorg og varme, men også at vi stiller krav når det kommer til kunnskapstilegnelse. Skolens mål er at barna skal få utviklet mangfoldet i seg og bli livsdyktige og gode mennesker.

Vårt oppdrag er å utvikle hele mennesket. Barna skal få utfolde seg på skolen, være kreative og oppleve mestring i alle fag.

Skolen stiller krav til adferd i sitt arbeid med utdannelse og dannelse. Elevene lærer om katolske verdier og holdninger, samtidig lærer de å bruke sine talenter, å samarbeide med andre og ta ansvar for egne handlinger. Sammen danner dette en solid grunnbunn for å kunne ta gode valg både nå og senere i livet.

Verdiplakaten

St. Franciskus skole skal som katolsk skole utvikle hele mennesket.

Religiøst
ved å gi elevene grunnleggende kunnskaper om de kristne katolske verdier og holdninger, og respekt for religiøs tro, slik at dette kan danne et godt fundament til å ta aktive verdivalg i samfunnet

Kunnskapsmessig
ved å gi elevene faglig høyt kvalifisert undervisning

Intellektuelt
ved å gi hver elev oppgaver tilpasset sine egne intellektuelle forutsetninger

Fysisk
ved å tilrettelegge for fysisk aktivitet

Skapende
ved å la elevene få utnytte sine kreative evner

Sosialt og emosjonelt
ved å bidra til utvikling av elevenes empati, evne til samarbeid, respekt for medmennesker og andres eiendom og ha nulltoleranse for vold og mobbing

Struktur og trygge rammer

På St. Franciskus skole opplever elevene et felles ordensreglement og tydelige rammer preget av struktur og orden.

Kvaliteten på undervisningen er høy, og vi tilpasser alltid undervisningen til de ulike elevgruppene. Vi er opptatt av å ha høy lærertetthet og gode rutiner på oppfølging som jo er spesielt viktig de første årene på skolen.

På 1. til 4. trinn legger St. Franciskus til rette for at det maksimalt skal være 20 elever i hver klasse, nettopp for å ivareta elevenes behov for å bli sett og for å sikre god oppfølging.

SFO ligger vegg-i-vegg med skolen og har et tett samarbeid med småskolen der assistenter sirkulerer mellom klasserom og andre avdelinger. Dette gjør overgangen mellom skole og SFO ekstra trygg for barna.

I tillegg er St. Franciskus en mobilfri skole som setter skriftspråket høyt og vektlegger tradisjonell lese- og skriveopplæring.

Men dette går ikke på bekostning av en viktig og kritisk opplæring i digitale hjelpemidler, nettvett, kildekritikk og programmering!

Nulltoleranse for mobbing

Et varig satsingsområde rettet mot barn og ungdoms læringsmiljø, og nulltoleranse for mobbing ligger befestet i skolens verdigrunnlag, planverk og utvikling.

Vi har nulltoleranse for mobbing og gode rutiner ved mistanke om den type atferd. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å forhindre mobbing er å skape et positivt og omsorgsfullt miljø der elevene lærer gode verdier og blir stilt til ansvar for egne handlinger.

Vi skal skape et miljø som kjennetegnes av:

  • Varme og engasjement fra voksne og en åpen og aksepterende holdning elevene imellom
  • Faste grenser mot uakseptabel atferd
  • Konsekvent bruk av ikke-fysisk og ikke-fiendtlige sanksjoner ved regelbrudd
  • En aksept blant elevene om at voksne ved skolen fungerer som premissleverandører

En skole som ser hele mennesket

Å velge St. Franciskus handler om å velge en skole med tydelige verdier der hele mennesket blir sett. En skole med et positivt og omsorgsfullt miljø som legger til rette for læring og dannelse.

Vi skal være en skole for alle der man blir møtt med respekt og omsorg.