Ulykkesforsikring for skoleelevene

Forsikringen som skolen har for skoleelevene dekker:

Forsikringen gjelder innenfor skolens område, det vil si i skolens lokaler og i skolegården, men bare under ordinær skoletid, med mindre det gjelder undervisning, leker, idrettsutøvelser, deltagelse i stevner, utflukter, reiser og lignende som er arrangert av skolen og er under dennes ledelse og tilsyn.

Forøvrig gjelder denne forsikringen på direkte vei fra hjemmet til skolen og fra skolen til hjemmet, samt utenfor skolens område i det store frikvarteret.

Skade som oppstår når elevene ellers oppholder seg på skolens område, omfattes ikke - selv om oppholdet finner sted med skolens tillatelse,

Utover dette gjelder forsikringen ved utplassering av elever i arbeidslivet, når denne inngår som ledd i undervisningen.  I slike tilfeller gjelder forsikringen ulykkestilfelle inntruffet under arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden og på direkte reise mellom hjem og arbeidssted.

 

Behandlingsutgifter er dekket med inntil 0.75 G for ett og samme skadetilfelle.  Behandlingsutgifter betales i inntil 3 år fra skadedagen.  Ved tannskader påført barn under 16 år dekkes behandlingsutgifter - som ikke dekkes fra annet hold - i inntil 10 år fra skadedagen.