FAU

FAU Skoleåret 2023/24

Leder: Øyunn Bygstad

             E-post: oyra84@hotmail.com

Nestleder: Benedicte Goa Ludvigsen

            E-post: bene_sun@hotmail.com

 

Foreldrerådets Arbeidsutvalg

FAU er Foreldrerådets Arbeidsutvalg. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte ved skolen. FAU ved St. Franciskus skole består av alle foreldrekontaktene/klassekontaktene ved skolen. 

FAU ved St. Franciskus skole består av en representant for hver klasse med personlig vararepresentant.

Vararepresentantene mottar møteinnkalling med saksliste og referater, men må bare møte dersom foreldrekontakten for klassen er forhindret.

Nye FAU-representanter velges på foreldremøtet om våren og begynner arbeidet påfølgende høst.

Dette er de viktigste arbeidsoppgavene for skolens FAU:

 • FAU skal være et bindeledd mellom hjem og skole, bl.a. gjennom kontakt med foreldrene,
  informasjonsskriv og skolens hjemmeside:
 • FAU skal bidra til å fremme foreldrenes felles interesser.
 • FAU står bak div. arrangementer; f. eks. Åpen Dag og Kulturkveld.
 • FAU er med og gir økonomisk støtte til den Katolske Kirkes hjelpeorganisasjon, Caritas, og kan
  også, etter søknad, gi bidrag til skolen der dette kommer elevene til gode.
 • FAU er med i arbeidet med å utvikle skolebygningen ( romsituasjon, inneklima osv.)
 • FAU arbeider for å bedre trafikksituasjonen for skolebarna, (skoleskyss, sikring av skolevei, bilfri skolegård, skolepatrulje osv.)
 • FAU er med og utformer og forbedrer utearealet og skolens og elevenes sosiale miljø.
 • FAU skal arbeide for økt tildeling av ressurstimer til skolen.
 • FAU skal sørge for informasjon om skole-hjemsamarbeid til nye foreldrekontakter.
 • FAU er opptatt av alle politiske avgjørelser som berører skolen.
 • FAU er medlem av AKFU, Arendal Kommunale Foreldre Utvalg med forslagsrett.
 • FAU har laget en Standard for skole - hjemsamarbeid og bruker denne som et verktøy.