Nye forskrifter til opplæringsloven har endret hva som føres av fravær på vitnemålet.

De viktigste endringene er:

  • alt fravær, dager og enkelttimer for 8. – 10. trinn skal føres på vitnemålet.
  • Eleven/foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet. Det vil da være foreldrene/eleven som har ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet og kreve at dette føres på vedlegget.
  • Eleven/foreldrene kan også kreve at inntil 10 skoledager per opplæringsår ikke føres på vitnemålet, dersom fraværet skyldes dokumenterte helsemessige grunner eller innvilget permisjon. Dersom det ikke foreligger legeerklæring kan ikke skolen stryke fravær av helsemessige grunner fra vitnemålet. Foreldrene/eleven må kreve at fravær ikke skal føres.

Rutiner for dette ved St.Franciskus skole:

Ved fravær av helsemessige årsaker eller ved innvilget permisjon som man ikke ønsker skal stå på vitnemålet, ber vi om et brev der dette fremgår, sammen med legeerklæring eller kopi av innvilgelse av permisjon i forbindelse med permisjonen/fraværet. Skolen ber om at dette sendes senest 14 dager etter fraværet. Minner om at dette gjelder for inntil 10 skoledager per opplæringsår.

Skolen ber også om et brev, sammen med dokumentasjon, der det kreves at årsaken til fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet.

Siste frist for å kreve at fravær ikke skal føres på vitnemålet eller at årsaken til fravær skal føres som vedlegg til vitnemålet er innen 1.mai det året eleven går i 10.klasse.