Ordensreglement

Formål og virksomhetsområde

St. Franciskus skole er en lærings- og arbeidsplass for både barn, unge og voksne. Alle er ansvarlige for hvordan hverdagen fungerer på skolen. Gjør alle sitt beste, stoler på og viser respekt for hverandre blir skolen et godt arbeidssted. Reglementet skal informere elever og foreldre om elevens rettigheter, plikter og reaksjonsmåter ved brudd på ordensreglementet.

Ordensreglementet gjelder alle skolens elever på skolen og i skolefritidsordningen. Ordensreglementet gjelder i undervisningslokaler, fellesrom og uteområde, på skolevei og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i prosjekter, leirskole og studieturer.

Som elev har du krav på:

 • at alle behandler deg på en ordentlig måte
 • at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred
 • at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/ mobbing
 • at du får et godt arbeidsmiljø

Som elev har du plikt til å:

 • arbeide for et godt lærings- og skolemiljø
 • behandle alle på en ordentlig måte
 • vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred
 • ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt'

Regler for orden og oppførsel: 

Alle har ansvar for hvordan ting fungerer på skolen. Vi skal alle skape et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte.

 • vise respekt og hensyn til hverandre
 • vise respekt for undervisningen og gjøre sitt til å holde arbeidsro i klassen
 • møte presis til timer og avtaler
 • gjøre skolearbeidet til avtalt tid
 • holde god orden
 • gjøre sitt for å holde skolens område rent og ryddig
 • ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne. Behandle pent skolebøker og annet undervisningsmateriell
 • ta godt vare på personlige eiendeler og så langt som mulig unngå å ta verdisaker med på skolen. Skolen er ikke ansvarlig for elevenes elektroniske utstyr

Dette er ikke tillatt:

 • å forlate klasserommet uten tillatelse fra lærer
 • å ha på luer, caps, hette og liknede i timene
 • sykkel og skateboard er ikke tillatt å bruke på skolens område
 • å spise, drikke eller tygge tyggegummi i timene, uten at du har fått lov
 • å ha og bruke mobiltelefon på skolen. Den skal leveres inn til lærer ved oppstart av skoledagen, og blir delt ut igjen ved skoledagens slutt
 • banning, slossing og forstyrrelse av andres lek
 • rasistiske utsagn og handlinger
 • mobbing
 • seksuell trakassering
 • sjikane på grunn av religion eller livssyn
 • å ta med eller å bruke tobakk, snus, alkohol og narkotika eller andre rusmidler på skolen
 • å ta med kniv, slagvåpen, skytevåpen og lignende

Bryter du ordensreglene kan det føre til:

 • muntlig irettesettelse fra lærer og / eller samtale med avdelingsleder, rektor
 • muntlig melding til foreldre / foresatte
 • skriftlig irettesettelse / advarsel
 • nedsatt karakter i orden og oppførsel
 • Utvisning fra skolen.   Elever fra 1.- 7. klasse kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen.

1.

a. Ved bruk av vold og / eller trusler, særlig provoserende adferd eller grove brudd på ordensreglementet kan elever fra 8. -10 klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager

(Opplæringslova § 2-10).

 • slikkeri, søtsaker, brus og annet beslaglegges
 • det kan kreves erstatning hvis du gjør skade på skolens eiendom eller en annens eiendom (Lov om skadeserstatning, § 1-1, 1-2, 5-1 og 5-2) Elever som utøver hærverk, kan pålegges å rydde opp etter seg/ utbedre skader når arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen
 • farlige gjenstander som kniver, fyrstikker, lightere beslaglegges og leveres tilbake til foreldrene ved nærmeste foreldresamtale

Du kan politianmeldes ved brudd på norsk lov, som for eksempel ved grovt hærverk, trusler/ vold mot enkeltpersoner, rasistisk adferd, oppbevaring/ bruk av kniv eller andre våpen. Du kan ved mistanke om oppbevaring eller medbringelse av rusmidler politiransakes.

Mobiltelefonen kan inndras dersom den ikke er levert inn på morgenen. Den må da hentes etter skoletid på skolekontoret eller rektors kontor.

Dersom det vurderes nedsatt ordens- og/eller oppførselskarakter, skal dette varsles skriftlig til hjemmet.

Dersom skolen vurderer utvisning skal vi før vedtaket i samråd med deg, læreren din og dine foresatte vurdere å bruke andre hjelpe- og refsingstiltak. Når det fattes enkeltvedtak følges forvaltningslovens regler for enkeltvedtak. Statsforvalteren i Agder er klageinstans. Foresattes skal underrettes skriftlig om vedtaket.

Oppfordring: Skolen oppfordrer alle til å følge rådene fra Trygg Trafikk når det gjelder å sykle til og fra skolen. Trygg Trafikks anbefaling er at de kan begynne å sykle alene i trafikken når de er 10-12 år gamle. Elevene må bruke hjelm og ha grunnleggende ferdigheter for å ferdes i trafikken, se: https://www.tryggtrafikk.no/skole/skoleveien/skolevei/ga-eller-sykle-til-skolen/

Revidert av rektor for St. Franciskus skolestyre 19.10.2022

_______________________________

Underskrift elev

_______________________________                                 _____________________________

Underskrift foresatte