Skoleskyss

Opplæringsloven § 7-1 gir elever i 1.trinn rett til fri skoleskyss når avstand mellom hjem og skole er 2 km eller mer, og for elever i 2.-10.trinn er avstandsgrensen 4 km for fri skoleskyss.

Ordinær skoleskyss

Elever på barneskolen, med rett på fri skoleskyss, får utdelt et busskort i august-september hvert skoleår. Dersom eleven trenger et nytt kort må foresatte sende mail til kontor@stfx.no, eller ringe kontor på tlf 37 07 60 40.

Elever på ungdomsskolen, med rett på fri skoleskyss, får utdelt et elektronisk plastbusskort når de begynner i 8. trinn. Kortet er gyldig 2 reiser mellom hjem og skole pr. skoledag i tidsrommet kl. 06:00 – 20:00 og det skal alltid valideres i bussen. Elevene beholder det samme kortet også neste skoleår. Dersom de selv kjøper andre bussprodukter som månedskort kan det være på samme kort som skolereisekortet.

Delt bosted - foresatte søker på ny for hvert skoleår

Elever med foreldre som ikke bor sammen kan ha rett til fri skyss fra begge hjem, forutsatt at visse vilkår oppfylles. Eleven må gå på nærskole etter folkeregistrert adresse og oppfylle avstandskriteriet mellom det hjemmet det søkes om skyss fra. Det forutsettes også at eleven har et rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning med botid for hvert hjem. Det må påregnes å benytte det ordinære kollektivtilbudet, og som hovedregel utsteder skolen skolereisekort til eleven. Dersom AKT ikke kan organisere en forsvarlig skolereise slik at reisetiden blir akseptabel , og daglig skyss fra aktuelt hjem ikke er forsvarlig, vil eleven ikke ha rett til gratis skyss til og fra det hjemmet. Da må foreldre revurdere barnets bosituasjon eller selv dekke skysskostnad. Søknadsskjema leveres til skolen som videresender til AKT.

Spesialskyss - foresatte søker på ny for hvert skoleår

Opplæringsloven § 7-3 gir elever som har varige eller midlertidige sykdom, skade og funksjonsnedsettelse rett til fri skoleskyss uavhengig av avstand mellom hjem og skole. Søknadsfristen for spesialskyss er 1.april for elever som fortsatt har behov for spesialskyss, og 20.mai for ev. nye elever for kommende skoleår, og oppdatert lege- eller sakkyndigattest skal vedlegges hver søknad. Legeerklæring skal spesifikt omtale elevens behov for tilrettelagt skyss og hvorfor ikke ordinært kollektivtilbud kan benyttes. Søknadsskjema leveres til skolen som videresender til AKT.

AKT er ansvarlig for skoleskyss i Agder. Se deres nettsider for mer informasjon og søknadsskjema: https://akt.no/info/reise/skoleskyss/skyss-til-grunnskolen/

Mer informasjon på Arendal kommune sine nettsider: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/skole/skoleskyss/