Informasjon til nye søkere

Orientering til søkere om elevplasser

1. Eierforhold og organisering

St. Franciskus skole er en, ikke offentlig, skole, etablert av St. Franciskus søstrene allerede i 1913. Skolen eies og drives av Oslo Katolske Bispedømme (OKB).

Skolen har et eget styre med representanter for bispedømmet, St. Franciskus menighet, foreldrene og de ansatte.

Skolen drives i henhold til ”Lov om tilskudd til private skoler”, og står under tilsyn av : Statsforvalteren i Agder, Utdanning og familieavdelinga. Opplæringsloven gjelder selvsagt også for vår skole.

2. Pedagogisk plattform

 Hvert menneske er fra Guds hånd en originalutgave.    - Søren Kierkegaard

Katolske skoler varierer i organisering og arbeidsmåter, men vil alltid legge vekt på et skolemiljø som fremmer elevenes utvikling i retning av deres endelige mål. Den katolske skoles oppgave er en syntese av tro, kultur og liv. Avgjørende for en katolsk skole er det miljøet og den atmosfæren som preger skolen.

En arv skolen har etter St. Franciskus søstrene er et vakkert lite kapell som benyttes til religionsundervisning og stille stunder for ettertanke og refleksjon.

Kristen, katolsk oppdragelse er ikke en dimensjon ved siden av en verdslig oppdragelse, men snarere et omfattende begrep som også inkluderer den verdslige oppdragelse. Det ekte kristne og det karakterfaste, dugelige menneske har samme opphav.

Den katolske skole arbeider med utviklingen av hele mennesket for øye og veien mot dette målet går gjennom et sant og fullstendig menneskelig liv. Et mål som først blir fullt ut virkeliggjort i samfunnet med Gud.

Sagt med andre ord; en katolsk skole har Kristus i sentrum og finner et pedagogisk program i fortellingen fra Lukas 2,52, hvor Jesus som 12-åring stod fram i tempelet: ”Og Jesus gikk fram i alder og visdom og var til glede for Gud og mennesker.” Fortellingen peker på utviklingen av fire sider av mennesket: det fysiske, det intellektuelle, det religiøse og det sosiale menneske.

For at en katolsk skole skal nærme seg sine mål er den mer avhengig av de mennesker som arbeider der, enn av fagplaner og metodikk .
I tillegg er vi avhengige av at foreldrene er inneforstått med, og understøtter skolens verdigrunnlag og menneskesyn og aktivt tar del i forelderaktiviteter (arrangementer o.l.) , foreldreutvalg og som klassekontakter.

Det finnes 4 katolske skoler i Norge (sist ut er Bodø) og nær 170.000 katolske skoler spredd over hele verden.

3. Lærerplaner

De katolske skolene har en egen generell læreplan som setter undervisningen inn i vår sammenheng. For øvrig er det meget stor sammenheng mellom undervisningen hos oss og i kommunale skoler. Vi har noen justeringer i planen for kristendomsfaget. I andre fag følger vi fagplanene for det kommunale skoleverk (les: Læreplanen av 2020 – "Kunnskapsløftet" ).

Elever ved St.Franciskus nye ungdomsskole føres frem mot offentlig avgangsprøver og fram mot det samme vitnemål som elevene i kommunale skoler.

Våre elever har også de samme rettigheter med hensyn til skolelege / helsesøster, skolepsykolog, særlig tilrettelagt undervisning m.v.

Skoletid

Elevene starter skoledagen alle dager kl 08.30 – barneskolen og kl. 8.45 – ungdomsskolen.
Våre timeplaner, fag og timetall og skolerute tilsvarer, i hovedsak, de kommunale skolene i Arendal.

Skolefritidsordning (SFO)

Skolen har skolefritidsordning som er et tilbud til elevene fra 1. til 4, klasse.
Skolefritidsordningen er åpen fra kl. 7.30 – 8.30 og fra kl. 12.00. til kl 16.30.

Skolefritidsordningen har åpent alle vanlige skoledager, de fleste planleggingsdager og dessuten høst og vinterferien. Skolefritidsordningen er stengt hele juli mnd.

Det må søkes særskilt om plass i skolefritidsordningen.

Foreldrebetalingen er 2700,- pr mnd. og matpenger 150,- pr. mnd.

Søskenmoderasjon på barn nr. 2 og øvrige søsken.
Det er 11. mnd betaling i skolefritidsordningen.

Busstransport

Vi er en skole for mer enn de sogner til sentrum. Mange av skolens elever er avhengige av buss til og fra skolen. Elever som bor mer enn 4 km gangvei fra skolen(1.klasse – 2 km.), har rett til gratis busstransport dekket av kommunen. Busskort blir utlevert på skolen.

Elevgrunnlag

Skolen er i utgangspunktet opprettet for katolske elever, disse utgjør i dag et mindretall. Skolen er imidlertid åpen for alle som aksepterer skolens målsetting. Alle elever er like verdifulle for skolens liv, og alle har de samme rettigheter til de tiltak skolen står for. Skolen har elever fra ulike kulturer, og ulike trossamfunn, kristent som ikke-kristent. Alle tar del i den samme undervisningen, dette gjelder også kristendomsundervisningen som er en del av vår skoles tilbud som elevene ikke kan reservere seg fra. Katolsk er et livssyn som har full respekt for andre trosretninger.

Økonomi

Skolens økonomi er basert på statlige tilskudd og en egenandel fra foreldrene. 

Skolen mottar statlig tilskudd i henhold til privatskoleloven. Offentlige tilskudd skal som utgangspunkt dekke 85% av driftsutgiftene. Tilskuddet beregnes på grunnlag av gjennomsnitt av de vanligste driftsutgiftene(normalsats) i kommunale skoler.
En del driftsutgifter, samt husleie og investeringer, faller utenfor normalsatsen.

Vi mottar særskilt tilskudd som dekker det meste av kostnadene til spesialundervisning og undervisning av fremmedspråklige elever.

Loven forutsetter ar der er en egenandel som dekker alle utgifter som ikke dekkes offentlige tilskudd. Denne egenandelen er først og fremst skolepenger, men kan også innebære innsparinger og dugnad.

Skolepenger og bestemmelser om betaling, oppsigelser m.v. fastsettes av skolestyret.

For en katolsk skole det særlig viktig at skolen ikke forbeholdes de som er heldige økonomisk, men samtidig må kunne dekke de kostnader et godt skoletilbud krever. Skolepengene settes så nøkternt som mulig. Skolepengene har form av semesteravgift som betales forskuddsvis.

Skolen har en nøktern økonomi og det stilles store krav til skolens ledelse når det gjelder økonomisk og driftsmessig planlegging av skoleåret. Personalet skal være på plass og ressurser fordeles i god tid før skolestart. Det er viktig med forutsigbarhet, både for elever og personale. Personalets rettigheter tilsier derfor at det må settes frister for oppsigelse av elevplasser og betaling av skolepenger.

Skolepengene betales forskuddsvis ved begynnelsen av hvert semester (halvår).
Det er 2 måneders oppsigelsestid, dvs. at en oppsigelse som f.eks. leveres 30. september vil gjelde fra 1. desember samme år.

Alle oppsigelser må være skriftlige

For høsten 2024 er det fastsatt følgende satser på barnetrinnet pr. måned:
·         Kr. 1 600,- pr. måned (11 måneder)

Satsene på ungdomstrinnet pr. måned: 
·         Kr. 1 800,- pr. måned (11 måneder)

Elever som begynner midt i skoleåret får satsen utregnet på grunnlag av månedspris. Deretter faktureres det en gang pr. måned..

Søskenmoderasjon/ friplasser:
Elever som har søsken ved skolen gis følgende moderasjoner:
·         Barn nr. 2 -25%  
·         Barn nr. 3.- 50% 

Skolebøker/utstyr

I all hovedsak vil elevene få utlånt de nødvendige lærebøker. Bøker som ikke leveres tilbake i tilfredsstillende stand må erstattes.
Elevene vil få utlevert nødvendige skrivebøker, men må til en viss grad selv holde personlig utstyr som skrive/tegnesaker, kalkulatorer, permer til særoppgaver etc. 

Turer/ekskursjoner

Som ledd i skolens undervisning arrangeres det leirskoler, turer, ekskursjoner, teater/museumsbesøk etc.

Deltagelse i skolen tilbud

Skolen forutsetter at elevene deltar i skolens undervisning og opplegg for øvrig. Fravær fra skolen uten godkjent årsak vil medføre oppfølging, hvor også offentlige instanser kan være involvert. Vi understreker at plikt til deltagelse ikke bare omfatter tradisjonell undervisning, men også turer, utedager, ekskursjoner etc.

Skolen og menigheten

Skolen er en menighetsskole. Den har sitt eget styre og økonomi, men den er fysisk lokalisert tett opp til kirken og ses som en del av menighetens åndelige ansvar.
Tidligere v ar dette tydelig ved søstrenes arbeid i skolen og tilstedeværelse. Etter at søstrenes har flyttet til Bergen er det kun sognepresten tilbake.
Skolens gudstjenester avvikles i samarbeid med den katolske sognepresten

Menigheten står for katekesen overfor skolens katolske elever (undervisning i katolsk tro og kristendom)

Menigheten har sitt forsamlingslokale i skolen.