Gratis SFO for 1. og 2. klasse og reduksjon i foreldrebetalingen

Foresatte SFO

Fra høsten 2021 ble det innført en ny tilskuddsordning for SFO som gir rett på reduksjon i SFO betalingen for lavinntekt familier.

Fra høsten 2023 tilbyr vi gratis SFO for 1. og 2. klassinger inntil 12-timer per uke. En full SFO-plass er 22,5 timer i uken.  

Gratis SFO 12-timer per uke for 1. og 2. klassinger

Alle barn i 1. og 2. klasse får gratis SFO 12-timer per uke. Det er ikke nødvendig å søke om denne ordningen, men dere må gi beskjed om hvilke dager dere og i hvilke tidsrom dere ønsker benytte dere av deltidsplass.

En full SFO-plass for et barn i 1. og 2. klasse koster derfor 1228kr i måneden for skoleåret 23/24.

En SFO-plass (inntil 12-timer per uke) koster ingenting. Hvis dere benytter dere av redusert SFO plass, og ønsker utvidet SFO tilbud i ferien koster dette 260kr dagen.

OBS; matpenger på 100 kr i måneden blir fakturert uavhengig av hel eller halv plass.

Redusert foreldrebetaling

Alle som benytter seg av SFO på St. Franciskus kan søke om å reduksjon i foreldrebetalingen hvor familien sin samlede inntekt er under 495 000kr i året.

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere, samboere eller alene forsørgere.

Hvis barnet ikke bor fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Hvordan søke

Dere søker om reduksjon i foreldrebetaling direkte til SFO-leder. I søknaden må dere legge ved dokumentasjon på at dere har krav på redusert betaling ved å legge fram siste års skattemelding (selvangivelsen) i søknaden. Merk at dette er sensitive personopplysninger. Søknaden vil bli behandlet av skolenes ledergruppe. Dokumentasjon vil bli lagret til refusjonssøknaden er behandlet av UDIR.

Hvis husstanden har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter. Hvis inntekten er annerledes enn det som fremkommer i skattemeldingen, må du også legge ved dokumentasjon som viser dette. Det kan være kopi av lønnslipp eller utbetalinger fra NAV som viser ny årsinntekt.

Søknadsfrist er 1. september.

Søknaden sendes sammen med dokumentasjon per. post til St. Franciskus skole v/ SFO-leder, Kirkebakken 12, 4836 Arendal eller leveres direkte til kontor eller SFO-leder.

Vi går gjennom søknaden din. Når søknaden er behandlet og innvilget, får du et brev som sier hvor mye du skal betale for SFO-plassen. Dersom dokumentasjonen er mangelfull eller du ikke oppfyller kriteriene vil du få et avslagsbrev.

Ta kontakt med SFO-leder på telefon hvis noe er uklart eller dere trenger hjelp med prosessen.